Průvodní dopis Odkanalizování Kokonína

Odkanalizování Kokonína

Severočeská vodárenská společnost a.s. (dále jen SVS) zahájila v roce 2020 s pomocí dotace Ministerstva životního prostředí a za finančního přispění statutárního města Jablonec nad Nisou realizaci projektu „Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov. Stavbou bude dotčena ulice Rychnovská od Pulečného až po kruhový objezd na Maršovice, dále ulice Jasanová.

Stavba bude probíhat ze směru od Pulečného, zahájena by měla být (podle počasí) v dubnu 2021 a do konce listopadu by se měl postavit úsek po ulici Na Svahu. V rámci stavby tohoto úseku je možné rovnou přepojit, nebo nově připojit cca 400 obyvatel, což znamená cca 90 domů.

Zbývající část kanalizační stoky směrem nahoru k ulici Maršovická a zprovoznění nové velkokapacitní ČOV v Rychnově  by mělo být zrealizováno do konce roku  2022.

Výkresy plánované stavby je možné prohlédnout a stáhnout na stránkách města https://www.mestojablonec.cz/cs/projekty/investicni-stavby/odkanalizovani-kokonina.html

V ustanovení § 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, je uvedeno, že vlastníkům pozemků a staveb, kde vznikají odpadní vody, je uložena povinnost připojit se na kanalizaci v případech,kdy je to technicky možné.

V případě domovní ČOV, je nutno, aby se vlastník nemovitosti prokázal platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňujeme, že nakládání s vodami se vydává pouze na 10 let a po uplynutí této lhůty, bude mít vlastník nemovitosti povinnost napojení ale pouze splaškových vod na veřejnou splaškovou kanalizaci. Dešťová voda se musí napojit buď do dešťové kanalizace nebo ji vsakovat na vlastním pozemku, popř. jímat do nádrží.

Podmínkou k připojení je oddělení splaškových vod, které budou napojeny do nové splaškové kanalizace končící na ČOV v Rychnově u Jablonce nad Nisou a dešťové vody, která bude napojena do stávající, popř. v ul. Jasanová do budoucí nově vybudované dešťové kanalizace, která je svedena do toku Mohelky.

Pokud vlastníte nemovitost v lokalitě ulic Rychnovská, Letní, Kaštanová, Jasanová, části ulic Schovaná, Dubová a Kavanova a budete mít zájem napojit se na nové stoky již v průběhu stavby, kdy to vyjde pro každého stavebníka nejlevněji, je nutné, vyplnit následující dotazník na jehož základě budete rozděleni do dvou skupin:

  1. Skupina – PLATÍM STOČNÉ
    Dotazník platím stočné ke stažení zde 
  2. Skupina – NEPLATÍM STOČNÉ, tzn. vypouštím do žumpy, čističky, trativodu, … 
    Dotazník neplatím stočné ke stažení zde 

 

Vyplňte prosím pouze dotazník, který se Vás konkrétně týká a předejte ho nejpozději do 15.2.2021 osadnímu výboru Kokonín.

Buď elektronicky na e-mail:

kanalizacekokonin@gmail.com

nebo v papírové podobě do některé sběrné/poštovní schránky na adrese:

Kulturní dům Kokonín, Dělnická 327

Česká pošta horní Kokonín, Rychnovská 14,

Zahradnictví Jelínek, dolní Kokonín, Rychnovská 4760,

Jasanová 5274

nebo pošlete poštou na adresu:

Jasanová 5274, 468 01, Jablonec n.N. – Kokonín

 

Dotazníky budou zpracovány a následně předány na SVS pro realizaci stavby.

Návrh ceny za technickou výpomoc, projektovou dokumentaci a zajištění povolení stavby bude vypracován na základě těchto dotazníků.

Množstevní sleva se nevztahuje na ceny za věcná břemena, ta se budou muset řešit s nově připojovanými individuálně na každou přípojku.

U stávajících přípojek se věcná břemena nově zřizovat nemusí, vznikla ze zákona v době, kdy se ještě nezapisovala do katastru nemovitostí.

Osadní výbor Kokonín spustil tuto aktivitu jako pomoc obyvatelům. Jedná se o dotazníky pro zjištění jakým způsobem jsou likvidovány případně odváděny splaškové a dešťové vody z jednotlivých nemovitostí a jaký by byl zájem o řešení napojení v rámci hromadné akce.

Cílem zveřejnění těchto informací a dotazníků je:

  1. Objekty rozdělit do skupin – nové povolení nebo pasport
  2. Udělat revizi kolik se bude opravdu budovat přípojek (ne všechny jsou dnes v projektu SVS)
  3. Kolik přípojek se bude v rámci stavby přepojovat
  4. Získat pro stavbu kontakty na lidi, aby je stavba mohla dopředu informovat o termínu a popř. s nimi dohodnout technické řešení